CA Fraternity


Sashi Ashok

CA Sashi Ashok
SFM - 74
AMA - 64


Pranav Raval

CA Pranav Raval
SFM - 80
FR - 72


Kavya Raj

CA Kavya Raj
SFM - 88
FR - 82


Sheel Shah

CA Sheel Shah
SFM - 62
FR - 60


Zeel Mehta

CA Zeel Mehta
SFM - 50
FR - 60


Nipun Chiripal

CA Nipun Chiripal
Costing – 81
Accounts – 73
FM – 63